مشکلات افراد بی پول عبارتند از:

1.نداشتن پول کافی.

2.استفاده از پسانداز برای حل کردن مسئله کمبود پول.

3.افزایش مخارج زندگی.

4.پرداخت مالیاتهای بیشتر از میزان درآمد.

5.ترس از فقر.

6.تصمیمات اشتباه در زندگی.

7.نداشتن پول و سرمایهی کافی در زمان بازنشستگی.

 مشکلات افراد پولدار عبارتند از:

1.داشتن ثروت بسیار.

2.نیاز به محافظت از پول و سرمایه.

3.نداشتن ارزش پول و استفاده درست از آن.

4.نیاز به توصیهها و پیشنهادات برای استفاده از پول.

5.پرورش فرزندان بیفکر و پرداخت پولهای زیاد به آنها.

6.برنامه برای نوشتن وصیت و انحصاروراثت.

7.پرداخت مالیاتهای گزاف.