یکی از سایتهای که عکسهای زیبایی از خانه های میلیاردرهای تهران دیدم سایت ذیل است که به دیدنش می ارزد: