بارها توضیح داده شده که اهداف خود را بنویسد:
این اهداف باید زمان معین و منطقی داشته باشد.مهمترین مسئله , لذت بردن از مسیر رسیدن به هدف است.
خیلی ها در 45 و 50سالگی برنامه 5ساله و 10ساله نوشتند و با همت خودشان و کمک خالق به آن رسیدند.


عزیزان باور کنید تا اهداف خود را مکتوب نکنید تقریبا محال است به آن برسید.