در اینجا می خواهم لینک چندتا سایت معتبر دانلود کتاب و نرم افزار را که می تونه مشکل بسیاری از اهل کتاب و دانشجویان رو برطرف کنند قرار بدهم :

 http://ketabnak.com/


http://www.takbook.com/


http://www.parsbook.com/


http://ketabesabz.com/


http://readbook.ir/


http://fidibo.com/

http://www.iranpdf.com/

http://mihandownload.com

http://www.downloadsoftware.ir/ لینک مربوط به نرم افزار مورد نیاز دانشجویان و سایر متقاضان
https://soft98.ir/