برای داشتن زندگی راحت و بی دغدغه به توصیه های اقتصادی ما توجه فرمایید

 

- صورتحسابهای ماهانه تان را به موقع بپردازید.

- بدهیهای تازه برای خود درست نکنید. توجه داشته باشید که یک صورتحساب پرداخت نشده یعنی یک بدهی تازه.

- هرگز برای پرداخت بدهیهای قبلی وام نگیرید.

- اول پس انداز کنید, بعد بخرید!

- اول فکر کنید, سپس وام بگیرید؛ نه برعکس!

- کوشش کنید از هزینه هایی مانند هزینه تلفن همراه و یا هزینه برق بکاهید.

- پیش از خرید، بهای کالاها و خدمات را نزد فروشندگان مختلف بررسی و مقایسه کنید.

- توجه داشته باشید که برخی از شرکتها برای پایان دادن به قراردادشان پیش از سرامد زمان آن، تقاضای پرداخت بخشی از مبلغ قرارداد را می کنند؛ بنابر این, پیش از اقدام به این کار، آن را بررسی کنید.