دکتر غلامحسین زرگری نژاد کسی است که  براستی نگرش عمومی در مورد تاریخ قاجاریه را  تغییر داده است. مثلاً نشان داده که عهدنامه گلستان در حقیقت یک قرارداد متارکه جنگ برای توقف نبرد ایران و روسیه بوده نه عهدنامه ای در نتیجه شکست ایران ، وی با استناد به دلایل و مدارک و مستندات فراوان ( 17 مورد ) این موضوع را ثابت کرده که عهدنامه گلستان یک قرارداد متارکه جنگ بوده و نه عباس میرزا و نه فتحعلی شاه هرگز  آن را به عنوان یک عهدنامه دائمی نگاه نمی کردند.