این روزها شاهد حمله عربستان به ملت مظلوم یمن هستیم و ایرانیان از روزگاران کهن به این کشور سرسبز همدلی داشته و در مقابل قدرتهای آن روزگاران و این روزگار از  ملت یمن حمایت کرده ، حمایتهای ایران همچون تامین نیازهای اولیه زندگی برای مردمی که درمانده اند و خانه کاشانه اشان ویران شده یکی از همدلی ایرانیان می باشد. در زمانی که حبشه به یمن حمله کرد و خانواده حاکمیتی یمن را از بین برد یکی از افراد این خاندان به دربار انوشیروان ساسانی پناه آورده و از وی خواست که برای بازگشت قدرت به خاندانش در یمن کمک کند ، انوشیران سردارش وهرز دیلمی را با چند کشتی به یمن فرستاد و وهرز به کمک مردم یمن حبشی ها را از یمن بیرون کرد و ایرانیان تا زمان ظهور اسلام حکومت یمن را در دست داشتند و معروف به ابنا بودند به هر حال گروهی از ایرانیان در یمن مانند و منشا خدمات فراوان از جمله گسترش مذهب شبعه در یمن شده و سرانجام در میان مردم آنجا هضم شدند.